martedì 19 febbraio 2013

l'etna ...

*************************************************************************************** L'omu è forti e intelligenti 'nta lu munnu è lu patruni di conquistari nun avi 'chiù nenti pirchì cumanna supra a tutti i gnuni. Ha vinciutu l'animali chiù putenti tagghiatu arvuri, spaccatu muntagni allurdatu ciumi e siccatu turrenti ha distrurutu u mari pi li so varagni. Pi la verità, a natura si difenni s'impegna sempri 'nta sta lotta ma ora pari stanca e s'arrenni e aspetta cueta l'ultima botta. C'è però 'na muntagna, vicinu o mari ca fa sentiri la so vuci putenti, quannu si stanca di farisi maltrattari e l'omu, si fa troppu insistenti. Focu e fiammi jetta 'ncazzata e a tutti fa trimari, quannu a lava scinni in calata l'omu scappa finu o mari. Mali, però nun ni fa nenti, mai usa tutta a so putenza, duna sulu ammunimenti, pi teniri l'omini a distanza. Cu beni a voli nun s'arrassa U sapi, ca dannu nun voli fari, ma l'avidi scappunu di cussa e pi 'n pocu a lassunu stari. Passa u tempu, alleggiu alleggiu, e l'omu, mancu a dilla, si ripigghia di curaggiu e ritorna subutu a 'ncuitalla. A muntagna, ca cuscienza di cu è u chiù forti, alluntana sta prisenza, ma senza fari morti. Longa assai è 'sta verra l'omu è forti e nun s'arrenni avanza sempri 'nta la terra a muntagna si difenni. Prima o dopu ha finiri cu si stanca nun si capisci, sulu u Signuri pò sapiri cu pi prima s'addrummisci. Poesia in dialetto siciliano di Alfredo Ossino

Archivio blog

B & B

The Lion's Tower
via Regina Margherita 12
96016 - Lentini
095/7836036

E-mail

rosprisa12@gmail.com